Chủ Nhật, ngày 02 tháng 6 năm 2013

alo

< html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" > </ title> <loại style = "text / css" > # navsite { font-size: 0,7 em; chiều rộng: 12 em; biên giới bên phải: 1 px rắn # 666 ; padding: 0 0 0 0 ; margin-bottom: 1 em; float : left; } # Navsite ul { list-style: none; } # Navsite ul li { border-top: 1 px rắn # 003 ; } # Navsite ul li a { display: block; padding: 2 px 2 px 2 px 0,5 em; border-left: 10 px solid # 369 ; biên giới bên phải: 1 px rắn # 69 c; cửa dưới: 1 px rắn # 369 ; background-color: # 036 ; color: # fff; text-decoration: none; chiều rộng: 100 %; } html > cơ thể # navsite ul li a { width: auto; } # Navsite ul li a: hover { border-left: 10 px solid # 036 ; biên giới bên phải: 1 px rắn # 69 c; cửa dưới: 1 px rắn # 369 ; background-color: # 69f ; color: # fff ; } một { border-left: 10 px rắn # F33, cửa quyền: 1 px rắn # f66; cửa dưới: 1 px rắn # F33; background-color: # fcc; color: # 333 ; } </ style> </ Head> < body id = "pagespk" > <div id = "navsite" > <ul> <li> <a href = "http://www.java2s.com" > Trang chủ </ a> </ li > <li> <a href = "http://www.java2s.com" > Giới thiệu </ a> </ li> <li> <a href = "http://www.java2s.com" > lưu trữ < / a> </ li> <li> <a href = "http://www.java2s.com" > Viết </ a> </ li> <li> <a href = "http://www.java2s com. " > Phát biểu </ a> </ li> <li> <a href = "http://www.java2s.com" > Liên hệ </ a> </ li> </ ul> </ div> < / body > </ html > <div style='clear: both;'></div> </div> <div class='post-footer'> <div class='post-footer-line post-footer-line-1'> <span class='post-author vcard'> Được đăng bởi <span class='fn' itemprop='author' itemscope='itemscope' itemtype='http://schema.org/Person'> <meta content='https://plus.google.com/116498025559439660658' itemprop='url'/> <a class='g-profile' href='https://plus.google.com/116498025559439660658' rel='author' title='author profile'> <span itemprop='name'>Băng Tuyết</span> </a> </span> </span> <span class='post-timestamp'> vào lúc <meta content='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html' itemprop='url'/> <a class='timestamp-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html' rel='bookmark' title='permanent link'><abbr class='published' itemprop='datePublished' title='2013-06-02T01:32:00-07:00'>01:32</abbr></a> </span> <span class='reaction-buttons'> </span> <span class='star-ratings'> </span> <span class='post-comment-link'> <a class='comment-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html#comment-form' onclick=''> Không có nhận xét nào: </a> </span> <span class='post-backlinks post-comment-link'> <a class='comment-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html#links'>Các liên kết với bài này</a> </span> <span class='post-icons'> <span class='item-action'> <a href='http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026' title='Gửi Bài đăng qua email'> <img alt='' class='icon-action' height='13' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_email.gif' width='18'/> </a> </span> <span class='item-control blog-admin pid-2088122855'> <a href='http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026&from=pencil' title='Sửa Bài đăng'> <img alt='' class='icon-action' height='18' src='http://img2.blogblog.com/img/icon18_edit_allbkg.gif' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='post-share-buttons goog-inline-block'> <a class='goog-inline-block share-button sb-email' href='http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026&target=email' target='_blank' title='Gửi email bài đăng này'><span class='share-button-link-text'>Gửi email bài đăng này</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-blog' href='http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026&target=blog' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=270,width=475"); return false;' target='_blank' title='BlogThis!'><span class='share-button-link-text'>BlogThis!</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-twitter' href='http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026&target=twitter' target='_blank' title='Chia sẻ lên Twitter'><span class='share-button-link-text'>Chia sẻ lên Twitter</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-facebook' href='http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026&target=facebook' onclick='window.open(this.href, "_blank", "height=430,width=640"); return false;' target='_blank' title='Chia sẻ lên Facebook'><span class='share-button-link-text'>Chia sẻ lên Facebook</span></a><a class='goog-inline-block share-button sb-pinterest' href='http://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5507490021946288876&postID=4632980412315546026&target=pinterest' target='_blank' title='Chia sẻ lên Pinterest'><span class='share-button-link-text'>Chia sẻ lên Pinterest</span></a><div class='goog-inline-block dummy-container'><g:plusone source='blogger:blog:plusone' href='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html' size='medium' width='300' annotation='inline'/></div> </div> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-2'> <span class='post-labels'> </span> </div> <div class='post-footer-line post-footer-line-3'> <span class='post-location'> </span> </div> </div> </div> </div> </div></div> <!-- google_ad_section_end --> </div> <div class='blog-pager' id='blog-pager'> <span id='blog-pager-older-link'> <a class='blog-pager-older-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/search?updated-max=2013-06-02T01:32:00-07:00&max-results=1' id='Blog1_blog-pager-older-link' title='Bài đăng cũ hơn'>Bài đăng cũ hơn</a> </span> <a class='home-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/'>Trang chủ</a> </div> <div class='clear'></div> <div class='blog-feeds'> <div class='feed-links'> Đăng ký: <a class='feed-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/feeds/posts/default' target='_blank' type='application/atom+xml'>Bài đăng (Atom)</a> </div> </div> <script type="text/javascript">window.___gcfg = {'lang': 'vi'};</script> </div></div> </div> </div> <div class='column-left-outer'> <div class='column-left-inner'> <aside> </aside> </div> </div> <div class='column-right-outer'> <div class='column-right-inner'> <aside> <div class='sidebar section' id='sidebar-right-1'><div class='widget HTML' id='HTML1'> <h2 class='title'>Phù hiệu Facebook</h2> <div class='widget-content'> <!-- Facebook Badge START --><a href="http://vi-vn.facebook.com/people/Đau-Cái-Đầu/100002790669985" target="_TOP" style="font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Đau Cái Đầu">Đau Cái Đầu</a><br/><a href="http://vi-vn.facebook.com/people/Đau-Cái-Đầu/100002790669985" target="_TOP" title="Đau Cái Đầu"><img src="http://badge.facebook.com/badge/100002790669985.399.1269441430.png" style="border: 0px;" /></a><br/><a href="http://vi-vn.facebook.com/badges/" target="_TOP" style="font-family: "lucida grande",tahoma,verdana,arial,sans-serif; font-size: 11px; font-variant: normal; font-style: normal; font-weight: normal; color: #3B5998; text-decoration: none;" title="Hãy tạo biểu tượng liên kết của riêng bạn!">Tạo phù hiệu của bạn</a><!-- Facebook Badge END --> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=HTML&widgetId=HTML1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("HTML1"));' target='configHTML1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget PageList' id='PageList1'> <h2>Các bài khác của blog</h2> <div class='widget-content'> <ul> <li class='selected'><a href='http://anhkurim.blogspot.com/'>http://youtube.com/anhkurim/</a></li> <li><a href='http://anhkurim.blogspot.com/p/hoi-tang-chat-xam.html'>Hội Tăng Chất Xám</a></li> </ul> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=PageList&widgetId=PageList1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("PageList1"));' target='configPageList1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget PopularPosts' id='PopularPosts1'> <h2>Bài đăng phổ biến</h2> <div class='widget-content popular-posts'> <ul> <li> <div class='item-content'> <div class='item-title'><a href='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html'>alo</a></div> <div class='item-snippet'>< html xmlns = "http://www.w3.org/1999/xhtml" > </ title> <loại style = "text / css" >...</div> </div> <div style='clear: both;'></div> </li> <li> <div class='item-content'> <div class='item-thumbnail'> <a href='http://anhkurim.blogspot.com/2011/11/kiem-tien-online.html' target='_blank'> <img alt='' border='0' height='72' src='http://2.bp.blogspot.com/-ok9CtgBSNI8/TsfktP1C3PI/AAAAAAAAABk/sg2HR7234tw/s72-c/sadasdsa.bmp' width='72'/> </a> </div> <div class='item-title'><a href='http://anhkurim.blogspot.com/2011/11/kiem-tien-online.html'>Kiếm Tiền Online</a></div> <div class='item-snippet'>Mình đã thử làm và thành công đến rất nhanh chỉ cần bạn kiên trì một vài tuần bạn sẽ thấy kết quả đáng kinh ngạt .:kinh ngac: Một ngày onli...</div> </div> <div style='clear: both;'></div> </li> </ul> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=PopularPosts&widgetId=PopularPosts1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("PopularPosts1"));' target='configPopularPosts1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Subscribe' id='Subscribe1'> <div style='white-space:nowrap'> <h2 class='title'>Đăng ký</h2> <div class='widget-content'> <div class='subscribe-wrapper subscribe-type-POST'> <div class='subscribe expanded subscribe-type-POST' id='SW_READER_LIST_Subscribe1POST' style='display:none;'> <div class='top'> <span class='inner' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1POST"));'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='http://img2.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='http://img1.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Bài đăng </span> <div class='feed-reader-links'> <a class='feed-reader-link' href='http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Fanhkurim.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault' target='_blank'> <img src='http://img1.blogblog.com/img/widgets/subscribe-netvibes.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='http://add.my.yahoo.com/content?url=http%3A%2F%2Fanhkurim.blogspot.com%2Ffeeds%2Fposts%2Fdefault' target='_blank'> <img src='http://img1.blogblog.com/img/widgets/subscribe-yahoo.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/feeds/posts/default' target='_blank'> <img align='absmiddle' class='feed-icon' src='http://img1.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Atom </a> </div> </div> <div class='bottom'></div> </div> <div class='subscribe' id='SW_READER_LIST_CLOSED_Subscribe1POST' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1POST"));'> <div class='top'> <span class='inner'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='http://img2.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <span onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1POST"));'> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='http://img1.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Bài đăng </span> </span> </div> <div class='bottom'></div> </div> </div> <div class='subscribe-wrapper subscribe-type-COMMENT'> <div class='subscribe expanded subscribe-type-COMMENT' id='SW_READER_LIST_Subscribe1COMMENT' style='display:none;'> <div class='top'> <span class='inner' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1COMMENT"));'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='http://img2.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='http://img1.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Tất cả nhận xét </span> <div class='feed-reader-links'> <a class='feed-reader-link' href='http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=http%3A%2F%2Fanhkurim.blogspot.com%2Ffeeds%2Fcomments%2Fdefault' target='_blank'> <img src='http://img1.blogblog.com/img/widgets/subscribe-netvibes.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='http://add.my.yahoo.com/content?url=http%3A%2F%2Fanhkurim.blogspot.com%2Ffeeds%2Fcomments%2Fdefault' target='_blank'> <img src='http://img1.blogblog.com/img/widgets/subscribe-yahoo.png'/> </a> <a class='feed-reader-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/feeds/comments/default' target='_blank'> <img align='absmiddle' class='feed-icon' src='http://img1.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Atom </a> </div> </div> <div class='bottom'></div> </div> <div class='subscribe' id='SW_READER_LIST_CLOSED_Subscribe1COMMENT' onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1COMMENT"));'> <div class='top'> <span class='inner'> <img class='subscribe-dropdown-arrow' src='http://img2.blogblog.com/img/widgets/arrow_dropdown.gif'/> <span onclick='return(_SW_toggleReaderList(event, "Subscribe1COMMENT"));'> <img align='absmiddle' alt='' border='0' class='feed-icon' src='http://img1.blogblog.com/img/icon_feed12.png'/> Tất cả nhận xét </span> </span> </div> <div class='bottom'></div> </div> </div> <div style='clear:both'></div> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=Subscribe&widgetId=Subscribe1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Subscribe1"));' target='configSubscribe1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div><div class='widget BlogArchive' id='BlogArchive1'> <h2>Lưu trữ Blog</h2> <div class='widget-content'> <div id='ArchiveList'> <div id='BlogArchive1_ArchiveList'> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> ►  </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1'>2011</a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate collapsed'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy'> ►  </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/2011_11_01_archive.html'>tháng mười một</a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> </li> </ul> </li> </ul> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'>▼ </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/search?updated-min=2013-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2014-01-01T00:00:00-08:00&max-results=1'>2013</a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> <ul class='hierarchy'> <li class='archivedate expanded'> <a class='toggle' href='javascript:void(0)'> <span class='zippy toggle-open'>▼ </span> </a> <a class='post-count-link' href='http://anhkurim.blogspot.com/2013_06_01_archive.html'>tháng sáu</a> <span class='post-count' dir='ltr'>(1)</span> <ul class='posts'> <li><a href='http://anhkurim.blogspot.com/2013/06/alo.html'>alo</a></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=BlogArchive&widgetId=BlogArchive1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("BlogArchive1"));' target='configBlogArchive1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Stats' id='Stats1'> <h2>Tổng số lượt xem trang</h2> <div class='widget-content'> <div id='Stats1_content' style='display: none;'> <span class='counter-wrapper text-counter-wrapper' id='Stats1_totalCount'></span> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=Stats&widgetId=Stats1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Stats1"));' target='configStats1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div> </div><div class='widget Followers' id='Followers1'> <h2 class='title'>Người theo dõi</h2> <div class='widget-content'> <div id='Followers1-wrapper'> <div style='margin-right:2px;'> <script type="text/javascript"> if (!window.google || !google.friendconnect) { document.write('<script type="text/javascript"' + 'src="//www.google.com/friendconnect/script/friendconnect.js">' + '</scr' + 'ipt>'); } </script> <script type="text/javascript"> if (!window.registeredBloggerCallbacks) { window.registeredBloggerCallbacks = true; gadgets.rpc.register('requestReload', function() { document.location.reload(); }); gadgets.rpc.register('requestSignOut', function(siteId) { google.friendconnect.container.openSocialSiteId = siteId; google.friendconnect.requestSignOut(); }); } </script> <script type="text/javascript"> function registerGetBlogUrls() { gadgets.rpc.register('getBlogUrls', function() { var holder = {}; holder.postFeed = "http://www.blogger.com/feeds/5507490021946288876/posts/default"; holder.commentFeed = "http://www.blogger.com/feeds/5507490021946288876/comments/default"; holder.currentBlogUrl = "http://anhkurim.blogspot.com/"; holder.currentBlogId = "5507490021946288876"; return holder; }); } </script> <script type="text/javascript"> if (!window.registeredCommonBloggerCallbacks) { window.registeredCommonBloggerCallbacks = true; gadgets.rpc.register('resize_iframe', function(height) { var el = document.getElementById(this['f']); if (el) { el.style.height = height + 'px'; } }); gadgets.rpc.register('set_pref', function() {}); registerGetBlogUrls(); } </script> <div id="div-22lcouc9ryfr" style="width: 100%; "></div> <script type="text/javascript"> var skin = {}; skin['FACE_SIZE'] = '32'; skin['HEIGHT'] = "260"; skin['TITLE'] = "Ng\u01b0\u1eddi theo d\xf5i"; skin['BORDER_COLOR'] = "transparent"; skin['ENDCAP_BG_COLOR'] = "transparent"; skin['ENDCAP_TEXT_COLOR'] = "#ffffff"; skin['ENDCAP_LINK_COLOR'] = "#888888"; skin['ALTERNATE_BG_COLOR'] = "transparent"; skin['CONTENT_BG_COLOR'] = "transparent"; skin['CONTENT_LINK_COLOR'] = "#888888"; skin['CONTENT_TEXT_COLOR'] = "#ffffff"; skin['CONTENT_SECONDARY_LINK_COLOR'] = "#888888"; skin['CONTENT_SECONDARY_TEXT_COLOR'] = "#666666"; skin['CONTENT_HEADLINE_COLOR'] = "#000000"; skin['FONT_FACE'] = "normal normal 13px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif"; google.friendconnect.container.setParentUrl("/"); google.friendconnect.container["renderMembersGadget"]( {id: "div-22lcouc9ryfr", height: 260, site: "09169358753887785675", locale: 'vi' }, skin); </script> </div> </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=Followers&widgetId=Followers1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Followers1"));' target='configFollowers1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div><div class='widget Profile' id='Profile1'> <h2>Giới thiệu bản thân</h2> <div class='widget-content'> <a href='https://plus.google.com/116498025559439660658'><img alt='Ảnh của Tôi' class='profile-img' height='80' src='//lh5.googleusercontent.com/-c8ra_bmaUbI/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAe4/uWd6hhYNlSc/s512-c/photo.jpg' width='80'/></a> <dl class='profile-datablock'> <dt class='profile-data'> <a class='profile-name-link g-profile' href='https://plus.google.com/116498025559439660658' rel='author' style='background-image: url(//www.google.com/images/icons/ui/gprofile_button-16.png);'> Băng Tuyết </a> <br/> <div class='g-follow' data-annotation='bubble' data-height='20' data-href='https://plus.google.com/116498025559439660658'></div> </dt> </dl> <a class='profile-link' href='https://plus.google.com/116498025559439660658' rel='author'>Xem hồ sơ hoàn chỉnh của tôi</a> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=Profile&widgetId=Profile1&action=editWidget§ionId=sidebar-right-1' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Profile1"));' target='configProfile1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div> </div></div> </aside> </div> </div> </div> <div style='clear: both'></div> <!-- columns --> </div> <!-- main --> </div> </div> <div class='main-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> <footer> <div class='footer-outer'> <div class='footer-cap-top cap-top'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> <div class='fauxborder-left footer-fauxborder-left'> <div class='fauxborder-right footer-fauxborder-right'></div> <div class='region-inner footer-inner'> <div class='foot section' id='footer-1'></div> <table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' class='section-columns columns-2'> <tbody> <tr> <td class='first columns-cell'> <div class='foot section' id='footer-2-1'></div> </td> <td class='columns-cell'> <div class='foot section' id='footer-2-2'></div> </td> </tr> </tbody> </table> <!-- outside of the include in order to lock Attribution widget --> <div class='foot section' id='footer-3'><div class='widget Attribution' id='Attribution1'> <div class='widget-content' style='text-align: center;'> Mẫu Awesome Inc.. Cung cấp bởi <a href='http://www.blogger.com' target='_blank'>Blogger</a>. </div> <div class='clear'></div> <span class='widget-item-control'> <span class='item-control blog-admin'> <a class='quickedit' href='//www.blogger.com/rearrange?blogID=5507490021946288876&widgetType=Attribution&widgetId=Attribution1&action=editWidget§ionId=footer-3' onclick='return _WidgetManager._PopupConfig(document.getElementById("Attribution1"));' target='configAttribution1' title='Chỉnh sửa'> <img alt='' height='18' src='http://img1.blogblog.com/img/icon18_wrench_allbkg.png' width='18'/> </a> </span> </span> <div class='clear'></div> </div></div> </div> </div> <div class='footer-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> </footer> <!-- content --> </div> </div> <div class='content-cap-bottom cap-bottom'> <div class='cap-left'></div> <div class='cap-right'></div> </div> </div> </div> <script type='text/javascript'> window.setTimeout(function() { document.body.className = document.body.className.replace('loading', ''); }, 10); </script> <script type="text/javascript"> if (window.jstiming) window.jstiming.load.tick('widgetJsBefore'); </script><script type="text/javascript" src="https://www.blogger.com/static/v1/widgets/461032527-widgets.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type='text/javascript'> if (typeof(BLOG_attachCsiOnload) != 'undefined' && BLOG_attachCsiOnload != null) { window['blogger_templates_experiment_id'] = "templatesV2";window['blogger_blog_id'] = '5507490021946288876';BLOG_attachCsiOnload(''); }_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3d5507490021946288876','//anhkurim.blogspot.com/','5507490021946288876'); _WidgetManager._SetDataContext([{'name': 'blog', 'data': {'blogId': '5507490021946288876', 'bloggerUrl': 'http://www.blogger.com', 'title': 'bạn hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn', 'pageType': 'index', 'url': 'http://anhkurim.blogspot.com/', 'canonicalUrl': 'http://anhkurim.blogspot.com/', 'canonicalHomepageUrl': 'http://anhkurim.blogspot.com/', 'homepageUrl': 'http://anhkurim.blogspot.com/', 'blogspotFaviconUrl': 'http://anhkurim.blogspot.com/favicon.ico', 'enabledCommentProfileImages': true, 'adultContent': false, 'disableAdSenseWidget': false, 'analyticsAccountNumber': '', 'searchLabel': '', 'searchQuery': '', 'pageName': '', 'pageTitle': 'bạn hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn', 'encoding': 'UTF-8', 'locale': 'vi', 'localeUnderscoreDelimited': 'vi', 'isPrivate': false, 'isMobile': false, 'isMobileRequest': false, 'mobileClass': '', 'isPrivateBlog': false, 'languageDirection': 'ltr', 'feedLinks': '\74link rel\75\42alternate\42 type\75\42application/atom+xml\42 title\75\42bạn hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn - Atom\42 href\75\42http://anhkurim.blogspot.com/feeds/posts/default\42 /\76\n\74link rel\75\42alternate\42 type\75\42application/rss+xml\42 title\75\42bạn hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn - RSS\42 href\75\42http://anhkurim.blogspot.com/feeds/posts/default?alt\75rss\42 /\76\n\74link rel\75\42service.post\42 type\75\42application/atom+xml\42 title\75\42bạn hãy cho thật nhiều để nhận lại nhiều hơn - Atom\42 href\75\42http://www.blogger.com/feeds/5507490021946288876/posts/default\42 /\76\n', 'meTag': '', 'openIdOpTag': '\74link rel\75\42openid.server\42 href\75\42http://www.blogger.com/openid-server.g\42 /\76\n\74link rel\75\42openid.delegate\42 href\75\42http://anhkurim.blogspot.com/\42 /\76\n', 'latencyHeadScript': '\74script type\75\42text/javascript\42\76(function() { var b\75window,f\75\42chrome\42,g\75\42tick\42,k\75\42jstiming\42;(function(){function d(a){this.t\75{};this.tick\75function(a,d,c){var e\75void 0!\75c?c:(new Date).getTime();this.t[a]\75[e,d];if(void 0\75\75c)try{b.console.timeStamp(\42CSI/\42+a)}catch(h){}};this[g](\42start\42,null,a)}var a;b.performance\46\46(a\75b.performance.timing);var n\75a?new d(a.responseStart):new d;b.jstiming\75{Timer:d,load:n};if(a){var c\75a.navigationStart,h\75a.responseStart;0\74c\46\46h\76\75c\46\46(b[k].srt\75h-c)}if(a){var e\75b[k].load;0\74c\46\46h\76\75c\46\46(e[g](\42_wtsrt\42,void 0,c),e[g](\42wtsrt_\42,\42_wtsrt\42,h),e[g](\42tbsd_\42,\42wtsrt_\42))}try{a\75null,\nb[f]\46\46b[f].csi\46\46(a\75Math.floor(b[f].csi().pageT),e\46\0460\74c\46\46(e[g](\42_tbnd\42,void 0,b[f].csi().startE),e[g](\42tbnd_\42,\42_tbnd\42,c))),null\75\75a\46\46b.gtbExternal\46\46(a\75b.gtbExternal.pageT()),null\75\75a\46\46b.external\46\46(a\75b.external.pageT,e\46\0460\74c\46\46(e[g](\42_tbnd\42,void 0,b.external.startE),e[g](\42tbnd_\42,\42_tbnd\42,c))),a\46\46(b[k].pt\75a)}catch(p){}})();b.tickAboveFold\75function(d){var a\0750;if(d.offsetParent){do a+\75d.offsetTop;while(d\75d.offsetParent)}d\75a;750\76\75d\46\46b[k].load[g](\42aft\42)};var l\75!1;function m(){l||(l\75!0,b[k].load[g](\42firstScrollTime\42))}b.addEventListener?b.addEventListener(\42scroll\42,m,!1):b.attachEvent(\42onscroll\42,m);\n })();\74/script\076', 'mobileHeadScript': '', 'ieCssRetrofitLinks': '\74!--[if IE]\76\74script type\75\42text/javascript\42 src\75\42https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/836876192-ieretrofit.js\42\76\74/script\76\n\74![endif]--\076', 'view': '', 'dynamicViewsCommentsSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/4224c15c4e7c9321/js/comments.js', 'dynamicViewsScriptSrc': '//www.blogblog.com/dynamicviews/76f25a6f2e06af76', 'plusOneApiSrc': 'https://apis.google.com/js/plusone.js', 'sf': 'n'}}, {'name': 'skin', 'data': {'vars': {'date_border_size': '0', 'description_font': 'normal normal 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'body_background_gradient_cap': 'url(http://www.blogblog.com/1kt/awesomeinc/body_gradient_dark.png)', 'tabs_selected_background_color': '#444444', 'footer_background_gradient': 'none', 'date_background': 'transparent none no-repeat scroll top left', 'widget_border_radius': '0', 'post_title_text_color': '#ffffff', 'widget_font': 'normal normal 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'widget_link_hover_color': '#cccccc', 'link_visited_color': '#444444', 'mobile_background_size': 'auto', 'date_space': '30px', 'post_title_font': 'normal bold 22px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'tabs_text_color': '#ffffff', 'title_separator_border_size': '1px', 'header_background_gradient': 'none', 'widget_outer_background_gradient': 'none', 'widget_link_color': '#888888', 'mobile_button_color': '#ffffff', 'widget_title_font': 'normal bold 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'widget_outer_background_color': 'transparent', 'date_last_border_radius_bottom': '0', 'widget_outer_margin_top': '0', 'shadow_spread': '0', 'title_shadow_spread': '-1px', 'outer_shadow_spread': '0', 'keycolor': '#ffffff', 'image_shadow_spread': '0', 'image_background_color': '#222222', 'header_font': 'normal bold 40px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'header_background_color': 'transparent', 'date_header_border_radius_top': '0', 'widget_border_bevel_color': '#000000', 'tabs_border_color': '#222222', 'widget_background_color': '#141414', 'date_position': 'static', 'post_first_padding_top': '0', 'tabs_background_gradient': 'none', 'mobile_background_overlay': 'transparent none repeat scroll top left', 'date_border_color': '#222222', 'tabs_background_color': '#141414', 'widget_link_visited_color': '#444444', 'feed_text_color': '#ffffff', 'header_margin_top': '0', 'link_hover_color': '#cccccc', 'date_last_space_bottom': '20px', 'header_margin_bottom': '0', 'date_padding_bottom': '0', 'list_separator_border_size': '1px', 'description_text_color': '#ffffff', 'body_text_color': '#ffffff', 'header_padding_top': '22px', 'post_border_color': '#222222', 'footer_text_color': '#ffffff', 'post_background_color': '#141414', 'pager_space_top': '1em', 'endSide': 'right', 'startSide': 'left', 'body_background_size': 'auto', 'tabs_font': 'normal bold 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'body_font': 'normal normal 13px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'date_first_border_radius_top': '0', 'date_header_position': '15px', 'date_text_color': '#666666', 'widget_title_text_color': '#ffffff', 'image_border_color': 'transparent', 'separator_outdent': '15px', 'widget_text_color': '#ffffff', 'link_color': '#888888', 'widget_border_color': '#222222', 'pager_border_radius_top': '0', 'feed_link_color': '#888888', 'header_text_color': '#ffffff', 'footer_background_color': '#141414', 'widget_padding_top': '8px', 'feed_link_visited_color': '#444444', 'feed_link_hover_color': '#cccccc', 'date_font': 'normal normal 14px Arial, Tahoma, Helvetica, FreeSans, sans-serif', 'tabs_selected_text_color': '#ffffff', 'date_side': 'right', 'post_border_bevel_color': '#222222', 'widget_padding_side': '15px', 'body_background_color': '#000000', 'image_border_radius': '0', 'pager_background_color': '#141414', 'widget_alternate_text_color': '#666666'}, 'override': ''}}, {'name': 'view', 'data': {'classic': {'name': 'classic', 'url': '?view\75classic'}, 'flipcard': {'name': 'flipcard', 'url': '?view\75flipcard'}, 'magazine': {'name': 'magazine', 'url': '?view\75magazine'}, 'mosaic': {'name': 'mosaic', 'url': '?view\75mosaic'}, 'sidebar': {'name': 'sidebar', 'url': '?view\75sidebar'}, 'snapshot': {'name': 'snapshot', 'url': '?view\75snapshot'}, 'timeslide': {'name': 'timeslide', 'url': '?view\75timeslide'}}}]); _WidgetManager._RegisterWidget('_HTMLView', new _WidgetInfo('HTML1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('HTML1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PageListView', new _WidgetInfo('PageList1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('PageList1'), {'title': 'Các bài khác của blog', 'links': [{'href': 'http://anhkurim.blogspot.com/', 'title': 'http://youtube.com/anhkurim/', 'isCurrentPage': true}, {'href': 'http://anhkurim.blogspot.com/p/hoi-tang-chat-xam.html', 'title': 'Hội Tăng Chất Xám', 'isCurrentPage': false, 'id': '5382301939987198191'}], 'mobile': false}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_PopularPostsView', new _WidgetInfo('PopularPosts1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('PopularPosts1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_SubscribeView', new _WidgetInfo('Subscribe1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('Subscribe1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogArchiveView', new _WidgetInfo('BlogArchive1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('BlogArchive1'), {'languageDirection': 'ltr'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_StatsView', new _WidgetInfo('Stats1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('Stats1'), {'title': 'Tổng số lượt xem trang', 'showGraphicalCounter': false, 'showAnimatedCounter': false, 'showSparkline': false, 'statsUrl': '//anhkurim.blogspot.com/b/stats?style\75BLACK_TRANSPARENT\46timeRange\75ALL_TIME\46token\75I4JeGEgBAAA.FfPpHIcJEkb2Z3F3OHCdCaEYSyIpi-FuznlXorSrC_4.MD3GFjjYcZNvqB1mupyPUA'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_FollowersView', new _WidgetInfo('Followers1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('Followers1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_ProfileView', new _WidgetInfo('Profile1', 'sidebar-right-1', null, document.getElementById('Profile1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_AttributionView', new _WidgetInfo('Attribution1', 'footer-3', null, document.getElementById('Attribution1'), {'attribution': 'Mẫu Awesome Inc.. Cung cấp bởi \74a href\75\47http://www.blogger.com\47 target\75\47_blank\47\76Blogger\74/a\76.'}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_HeaderView', new _WidgetInfo('Header1', 'header', null, document.getElementById('Header1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_NavbarView', new _WidgetInfo('Navbar1', 'navbar', null, document.getElementById('Navbar1'), {}, 'displayModeFull')); _WidgetManager._RegisterWidget('_BlogView', new _WidgetInfo('Blog1', 'main', null, document.getElementById('Blog1'), {'cmtInteractionsEnabled': false, 'lightboxEnabled': true, 'lightboxModuleUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/jsbin/2454725862-lbx__vi.js', 'lightboxCssUrl': 'https://www.blogger.com/static/v1/v-css/2392111094-lightbox_bundle.css'}, 'displayModeFull')); </script> </body> </html>